Diskussion om stadgeändringsförslagen till medlemsmötet 10/1 2011

Fylkingen logo Från: Johannes Bergmark
Datum: 28 december 2010 16.33.04 CET
Till: Fylkingen medlemslista

Hej alla,

Här är bakgrunden till den viktigaste delen i mitt stadgeändringsförslag, att ändra villkoret för medlemsinval från kvalificerad majoritet (2/3 av rösterna) till enkel majoritet (1/2).

Jag har under många år talat med många medlemmar om att det finns en otillfredsställelse med invalsproceduren, men något konkret förslag på hur man kunde ändra detta har inte kommit från någon, bara en allmän känsla av obehag eller otillfredsställelse, kanske ofta kopplat till att någon man uppfattat som självklar för föreningen inte blivit invald, trots att det kanske funnits enkel majoritet och de bara fått lovord på medlemsmötet.

Under Fylkingens historia har det alltid, mig veterligen, funnits en tröskel för inval, men den har ibland sett olika ut. För inte så hemskt länge sen fanns inte ens möjligheten att söka medlemskap utan man måste föreslås av någon medlem i föreningen. I praktiken är skillnaden kanske inte så stor, men nu är kanske proceduren mer rättfram.

De senaste åren har allt fler sökt medlemskap. Hur en ansökan ska se ut har det inte funnits kriterier för, och de har därför sett väldigt olika ut. Därför infördes en rekommendation för ansökningarna som kan återfinnas här http://www.fylkingen.se/om och här http://www.fylkingen.se/about .

Rekommendationerna gav i början intrycket att man bara kan söka in på konstnärliga kriterier, eftersom det inte framgick att man inte alls behöver vara konstnär. Därför ändrade vi formuleringarna, men jag tror nu att det inte var tillräckligt mycket. Hur som helst verkade vår egen medvetna attityd inte ha ändrats.

Dessa var ju inga stadgeändringar utan bara praktiska råd. Vad som motiverar en stadgeändring tycker jag är att tröskeln ändå i praktiken förblivit för hög.

Jag har tagit upp på möten några gånger att medlemsinröstningarna inte ska vara nån konstnärlig jury utan bara en bedömning om den sökande är RELEVANT för föreningen eller inte. Många tror att det är fråga om att rösta på de man tycker gör tillräckligt bra konst, men stadgarna säger bara: ?som visat intresse för Fylkingen och vill verka för dess syften? dvs man behöver inte ens vara konstnär alls, och det är ju många bra medlemmar som åtminstone inte huvudsakligen är konstnärer. Bedömningen av ens eventuella konst vid invalet ska bara vara för att konstatera om man över huvud taget är på Fylkingens spår eller inte. Det är inte fråga om att lägga programmet, det är fråga om att samla de goda krafterna som kan verka för Fylkingen!

Och har vi inte råd att ha en förening som kan innehålla olika smak, olika estetiker, olika metoder, så långe de ryms inom stadgarnas ?radikalt och experimentellt konstnärligt arbete?? Kan vi inte lära oss av det?

Trots att jag påtalat dessa saker massa gånger verkar det falla för döva öron, och senaste invalsmötet blev jag förbluffad och arg över attityden och tycker definitivt att vi behöver göra nåt åt saken.

Det är massor av bra människor som ratats och förolämpas av medlemmar som röstar på sina privata favoriter utan att tänka på vad som kan gynna föreningen. Vi blir då den sekt för inbördes beundran som vi ibland anklagas för, och inte den mångfacetterade, eklektiska samling individualister som samarbetar för att stötas och blötas i en kreativ konfrontation, som vi utger oss för att vara.

En tröskel för inval är motiverad, men inte mer än för att
1. bevara föreningens grundläggande karaktär
2. för att medlemskapet är ett stort privilegium med stora rättigheter (för en medlemsavgift som fortfarande är en struntsumma!).

Det är bakgrunden till mitt enkla förslag att sänka kriteriet från 2/3 till 1/2 av rösterna. Det kanske inte räcker, kanske vi behöver förtydliga våra kriterier ytterligare, kanske t.o.m. i stadgarna. Men låt oss börja med detta och se om det hjälper, för föreningens bästa. MVH,

-------------------------
Johannes Bergmark, styrelseledamot


Från: Johannes Bergmark
Datum: 29 december 2010 17.37.31 CET
Till: Fylkingen medlemslista

Hej,

vad bra att det blir diskussion, det är ju minst lika viktigt som att ta beslut. Ska försöka svara MA, OÅ och SH i tur och ordning.

28 dec 2010 kl. 20.53 skrev MA:

Dessa stadgar som Johannes har föreslagit ändringar för tycker jag är alldeles för allvarliga för att snart i hast rösta för eller emot. Jag anser att det behövs mycket mer diskussion innan man går till beslut. Rent allmänt måste starka skäl framföras för att ändra på stadgarna enligt min mening.

Det håller jag fullständigt med om. Men kom ihåg att det behövs två beslut med kvalificerad majoritet på två påföljande behörigt utlysta medlemsmöten där de exakta förslagen ska skickas ut i kallelsen, innan besluten kan träda i kraft. Syftet är ju just att möjliggöra en genomtänkt diskussion i lugn och ro. Är inte det tillräckligt får vi ändra stadgarna på den punkten också. Förslag?

1) förslag till uteslutning av medlem med enkel majoritet ( istället för tidigare, 2/3- dels majoritet ):

Jag måste erkänna att jag av någon underlig anledning missat att mitt förslag också innebär att uteslutning ska tas med enkel majoritet. Det var en dum blunder, och om inte mötet tycker att det skulle räcka med enkel majoritet i båda fallen får i så fall stadgeändringsförslaget skrivas om och skickas ut på nytt till årsmötet i mars. Det innebär ju i sin tur att vi får ytterligare en period innan ett medlemsmöte att diskutera på, vilket du och andra kanske skulle vara glada för. Om inga extra möten utlyses, skulle det alltså innebära att denna ändring kan träda i kraft först till höstmötet i oktober.

om en medlem ska uteslutas anser jag att denna måste ha begått väldigt grova saker, tydligt och klart åsamkat föreningen skada eller liknande. min åsikt är att 2/3- dels majoritet ska stå kvar för att utesluta medlem. det bör vara helt klart för de flesta ( helst fler än 2/3 ) att denna person är olämplig att vara kvar i föreningen.

Jag håller nog med om detta. Jag har emellertid inte varit med eller hört om att någon har uteslutits ur föreningen, men man vet ju aldrig när något sådant kan komma ifråga. Jag tycker dock stadgarna är tillräckligt tydliga om vilka skäl som krävs för uteslutning:
§ 5. Medlemskap gäller kalenderår och vidmakthålles genom erläggande av vid höstmöte fastställd årsavgift. Årsavgift erlägges senast 1 mars det år den avser. Medlemskap upphör om årsavgift ej erlagts inom föreskriven tid.
§ 6. Medlem som uppenbart avsett att skada föreningen kan, efter förslag från styrelsen, uteslutas av årsmöte eller höststämma.

2) förslag till inval av medlem med enkel majoritet ( istället för tidigare, 2/3- dels majoritet ): (...) vi som var för rätten till medlemsinitiativ, menade att man som invald medlem måste anses ha förtroendet att kunna avgöra om något var tillräckligt " bra " eller inte. (...) jag har också hört misstankar om människor som blivit medlemmar endast för att man fick en scen att framträda på, och egentligen kanske inte var intresserad av föreningen som sådan. (...) t.ex en person som söker medlemskap utan att vara konstnärligt verksam kommer att ha rätten att arrangera. hur bedömer vi en sådan person ?

Jag känner igen och håller i princip med det du säger. Även här tycker jag stadgarna är en bra guide för att bedöma relevansen hos en som söker, det står ingenting om konstnärlig kvalitet där utan om ett grundläggande förhållningssätt:
§ 2. Föreningens ändamål är att främja det radikala och experimentella konstnärliga arbetet samt medlemmarnas intressen, såväl konstnärliga som sociala och ekonomiska.
§ 3. Som medlem kan inväljas svensk eller utlänning som visat intresse för Fylkingen och vill verka för dess syften.

men jag tycker att man snarare borde ha ett möte för att diskutera detta än att rösta för stadgeändring. inval av medlem kan man inte skilja från rätten till medlemsinitiativ.

Självklart ska vi diskutera, och jag är glad att vi gör det också. (Vi brukar säga “medlemsproduktion” nuförtiden för att undvika förvirring.)

och dessutom, varför måste denna " bymentalitet " med fysiska möten alltid fortsätta ? vi har en medlemslista här på nätet som alla kan vara med och läsa och framföra sina synpunkter på. varför inte ha debatten och diskussionen här innan det föreslås möten att ta besluten på ?

Det har vi ju, och det uppmuntrar jag. Stadgeförslaget är absolut syftat till att sätta igång diskussionen, oavsett vad beslutet blir, och jag hoppas fler kan bidra. Men telefon- eller webmöten i all ära (om det var det du menade?), är nog inte riktigt fullgoda substitut för fysiska möten, vad det nu har med “bymentalitet” att göra. Jag startade medlemslistan en gång i tiden just för att främja skrivna diskussioner, informationer och tips mellan medlemmarna och tycker att skrivna diskussioner som vi nu gör är ypperliga för att förbereda en “fysisk” diskussion och bereda ett beslut så att man får en god chans till eftertanke.

3) förslag att avskaffa rösträtt genom fullmakt: avgörande beslut ska ju inte hipp som happ föras upp på ett årsmöte utan att man innan har informerat medlemmarna vad dessa gäller.

Nej, det skulle strida mot stadgarna så det går inte. Är det nån som föreslår att så skall ske så måste stadgarna ändras först! Det tror jag ingen vill, MA. Det är också kutym att man aldrig får ta beslut på “övriga frågor” eller “av mötet väckta frågor” som det heter hos oss.

Jag har tagit intryck av dina och andras åsikter om fullmaktsfrågan nu och lutar nog själv åt att fördelarna med fullmaktsförfarandet i Fylkingens fall kanske ändå överväger gentemot nackdelarna. Den avgörande fördelen är kanske att det finns större möjligheter för de som inte bor i Stockholm att känna sig engagerade i föreningen. Nån gång kanske det skapas lokalavdelningar av Fylkingen på andra orter och då blir beslutsprocessen annorlunda. Om man inte bor på den plats där en förening har sin huvudsakliga aktivitet är det nog oundvikligt att man har begränsade möjligheter att påverka och delta, så man får kompensera det så gott man kan. Tyvärr skulle det nog vara omöjligt för vår fattiga förening att ge resebidrag till möten för de som inte bor i Stockholm eller landet så vi får kanske nöja oss med en fullmakt som inte kostar något mer än en viss begränsning av den fulla demokratin den ju dock är.

OÅ tror jag därmed är besvarad i o m ovanstående. Så till SH:

[om ändringen på § 15 -a) inval och uteslutning av medlem] för mig förefaller det underligt att man drar slutsatsen att en minskning av beslutsunderlag från 2/3 majoritet till enkel majoritet leder direkt till den för johannes önskad effekt (...)

Den slutsatsen har jag inte dragit, jag tror inte stadgar automatiskt leder till nånting, de måste vara ett levande uttryck för föreningens själ och aktivitet, men också vara en trygghet med gemensamma huvudsakliga riktlinjer för diskussion och verksamhet utan att vara alltför detaljstyrande. Det var därför jag skrev “Det kanske inte räcker, kanske vi behöver förtydliga våra kriterier ytterligare, kanske t.o.m. i stadgarna.” Men som sagt, just nu tror jag det räcker med denna ändring och den diskussion den medför. Visst finns ingen garanti för något, inte heller för att det skulle vara så bra att behålla stadgarna som de är. Det viktiga är hur vi tillämpar dem och om vi bedömer om stadgarna är ett bra redskap för föreningens bästa eller inte, baserat på erfarenheten. Det blir en sorts sannolikhetsbedömning.

Varje beslut är en “chansning”, men förhoppningsvis en kvalificerad sådan. Den ändring som tidigare kändes nödvändig, att göra det möjligt att ansöka om medlemskap, behövde kanske några års erfarenhet för att se i vilken riktning föreningen skulle gå. Nu tror jag vi har den erfarenheten sen länge och att denna 2/3-majoritet snarare blivit en hämsko för föreningens fortsatta vitalitet. Det är dags för nästa steg.

det är mer rimligt att diskutera i första hand om hur man bedömer invalskriterier. (...)

Absolut. Jag vill gärna höra andras åsikter! Jag vet att de finns. Bara jag har uttryckligen sagt något om detta hittills.

om det är så att tröskeln till inval av nya medlemmar har blivit alldeles för hög (...), då anser jag att man behöver mer underlag till att detta faktiskt har skett (...)

Jag har redan sagt min åsikt om detta, men inte nämnt specifika namn, eftersom jag inte tror det skulle främja sakfrågan. Vilket sorts underlag efterlyser du?

För att säga det kort, så har jag alltför ofta sett följande scenario: en ansökan diskuteras av en person som sen länge är konstnärligt aktiv inom experimentell konst, som känner entusiasm för föreningen och väldigt gärna vill bidra med sina insatser. Vad är problemet? Jo, då sitter nån på medlemsmötet och gnäller om att den inte gillar personens estetik eller stil, som om det nu var nödvändigt att göra det för att ingå i samma förening. Så blir folk som inte känner den som söker osäkra och underlåter att ge sin röst “för säkerhets skull”. På det sättet går vi miste om en lång rad utmärkta personer. Många som nekats medlemskap på så sätt, och som inte känner sig tillräckligt förolämpade, har sen uppmuntrats att söka igen och blir till slut medlemmar och gör en stor insats. Men många andra blir istället våra fiender och sprider sen den berättigade åsikten om vår elitism och vårt snobberi. Jag tror inte det finns något bra med det.

[om ändringen på § 16. om fullmakt]
jag ser fylkingen som en rikstäckande förening med bas i stockholm, och inte en lokal förening.

Fylkingen får stöd som lokal musikarrangör, trots att vi egentligen varken är helt lokala (jag ser oss som ganska internationella eftersom vi är öppna för medlemskap från hela världen) eller enbart musikarrangörer. Hos Kulturrådet finns förståelse för att vi trots detta har åtminstone ett riksansvar och är ansvariga för andra konstarter. Därför får vi från dem lite mer än vad som motsvarar den sedvanliga matchningen av kommunstödet.

I övrigt har jag besvarat den frågan ovan.

Hoppas fler vill delta i diskussionen!
MVH
Johannes


Från: Johannes Bergmark
Datum: 30 december 2010 14.24.14 CET
Till: Fylkingen medlemslista
Ämne: Re: [fylkingenmedlem] Diskussion om stadgeändringsförslagen OCH MÅLSÄTTNINGEN till medlemsmötet 10/1

Hej,

lite svar igen, denna gång bara till MA (men av intresse för alla medlemmar!):

Ska man rösta för stadgeändring tycker jag därför att det är mest lämpligt att man röstar på två följande årsmöten.

Det blir diskussion i över ett år (!) isåfall, och fordrar även en stadgeändring eftersom det inte stämmer med:
§ 15. (...) För ändring av stadgarna eller föreningens upplösning krävs dessutom beslut av två på varandra följande sammanträden.

Det bör också enligt min mening, om ordförande kallar till extra möte, vara väl förankrat hos styrelsen när ordföranden kallar.

Ja, det får man förutsätta, det vore nog underligt om ordföranden hade kallat till extra möte utan att ha dryftat det med någon. I detta fall kallade han ju på uppdrag av höstmötet, eftersom orsaken till mötet är en ajournerad punkt därifrån. Eftersom de ordinarie medlemsmötena har en tendens att bli allt längre, tänkte jag att det vore ett bra tillfälle att få god tid att börja diskutera stadgeförändringar, annars skulle dessa garanterat komma som en sen punkt på årsmötet när alla är väldigt trötta.

Även om inga beslut skulle tas på mötet den 10 januari, tror jag det är bra att ha inlett diskussionen. Om det nu t.ex. är så att förslagen röstas ner som resultat av diskussionen, tycker jag ändå det är bra eftersom dessa frågor nu äntligen diskuteras. Förhoppningsvis kan då styrelsen som helhet stå bakom ett reviderat förslag till årsmötet, med större underlag bland medlemmarna. Du har ju t.ex. själv indirekt redan antytt möjligheter till förslag till stadgeförändringar två gånger i diskussionen, om jag minns rätt. Det skulle gärna vara bra med konkreta förslag!

Jag tycker att stadgeändringsförslaget ska skrivas om på den här punkten. Osäkerheten kring detta vore oklokt att ge mera utrymme för.

Jag är böjd att hålla med (gäller att behålla krav på 2/3-majoritet vid uteslutning).

Med kort eftertanke tror jag att vi kanske bör formulera kriterierna för inval bättre om möjligt.

Ja, kanske. Jag har inte heller kommit på hur.

Föreningens syfte och vad en medlem är, tycker jag är visserligen allmänt hållet men ändå tillräckligt preciserat i stadgarna (§2 och 3 som jag tidigare citerat).

Dock är det tydligt att många medlemmar har helt andra kriterier när det kommer till inval, och börjar prata om sin personliga smak! Hur kommer vi åt det? Eller tycker medlemmarna att vi ska vara en konstnärlig kvalitetsnämnd vid inval? Just sådana frågor måste få komma upp på denna årliga obligatoriska men ofta styvmoderligt eller förvirrat behandlade punkt, “föreningens målsättning”. Vad menas med “det radikala och experimentella konstnärliga arbetet”? Är det en bra målsättning? Jag tror att formuleringen, trots att den tolkas individuellt av alla medlemmar, ännu kan vara användbar, inte minst för att det är en attityd- och process-definition istället för en genredefinition. Men det är konstigt hur sällan detta diskuteras. Jag har ändå hört åsikten att det i vår tid inte längre finns något radikalt och experimentellt, av folk som ändå ogenerat arbetar inom Fylkingen utan att föreslå en stadgeändring! Det Fylkingen ägnar sig åt är i så fall bara en/ett antal genre(r) eller nisch(er) och vi definieras av vår scen och aktuella aktivitet. Det kanske är därför många symptomatiskt rubricerar Fylkingen som “Ny musik och intermediakonst”, inte taget från stadgarna utan från titeln på vår 60-års-jubileumsbok.

Det här är den tyngre men kanske intressantare diskussionen som ligger bakom diskussionen om invalskriterier. Vi kan inte diskutera vem som ska vara medlem i föreningen utan att ha en idé om vilken sorts förening det är frågan om. Jag tror kriterierna bör vara just den grundläggande attityd eller anda som stadgarna faktiskt formulerar och inte om man gått 100 musikhögskolor och har 100 priser eller skivor eller recensioner ute på marknaden.

Föreningen kunde uppmana medlemmarna att, om inte skriva/debattera, ändå ta tid att läsa förslag, argument, diskussioner om t.ex aktuella stadgeändringar här på medlemslistan. Vi kan inte tvinga någon att bry sig, men min förhoppning är ändå att man då kunde uppnå att flera kände till skäl och motskäl för varför någon eller några vill förändra/förbättra sakernas tillstånd i föreningen. Vi har ju denna medlemslista, varför inte försöka använda denna så gott det går ? Det behövs inte ställas några krav på långa och kanske omständiga utläggningar som denna. Ibland kanske ett enkelt konkret förslag vara hur bra som helst ! Sådana har ju ingen chans för tillfället såvida inte någon tar på sig mödan att driva förslaget. Är det uppställt på listan kan ju förhoppningsvis nästan alla medlemmar tänka till omgående med påföljande eftertanke om man vill. Något man annars kanske aldrig kommer att nås av...

Och vi som har läst eller debatterat här, är ju nu bättre rustade för att rösta eller förklara vår uppfattning till frågan om stadgeändring. Så är det i varje fall för mig. Varför inte vid fler tillfällen ? Gärna med ytterligare synpunkter från flera medlemmar. Jag tror vi får bättre möten och mer medvetna beslut.

Jag skriver under på vartenda ord! Lyss, medlemmar!!
Själv har jag lärt mig en hel del på denna diskussion, och fått tillfälle att tänka efter och formulera saker bättre.
Johannes B


Från: Johannes Bergmark
Datum: 9 januari 2011 22.33.31 CET
Till: Fylkingen medlemslista

Hej kära medlemmar!

Beklagar sent svar, jag har inte hunnit skriva förrän nu. Imorgon måndag har vi ju medlemsmöte och jag hoppas ni hinner läsa detta innan dess (annars är det ingen större fara, de väsentliga delarna lovar jag ta upp och sammanfatta på mötet så neutralt jag kan).

Så nu lite svar till SH, JH, MA och LB i tur och ordning:

30 dec 2010 kl. 19.48 skrev SH:

i kontrast till de övriga punkterna i förslaget (fullmakt och uteslutande av medlem, till vilka jag är emot det nya förslaget), är denna punkt problematisk för mig eftersom det är inte klart för mig utifrån johannes motivering vad man egentligen diskuterar om - är det invalskriterier eller är det för hög tröskel till inval av nya medlemmar?

Jag tror att det är båda.

kort sagt, anser jag att diskussionen om invalskriterier handlar om vilka man väljer in i föreningen, medan den höga tröskelns problematik ligger i antal medlemmar som väljs in i föreningen.

Jag tror kanske inte att det är så lätt att strikt skilja dem åt. Den höga tröskeln handlar ju också om vilken sorts tröskel det är. Är det en tröskel av relevant slag eller inte? Detta styr nog medlemmarnas benägenhet att rösta för eller emot de sökande av olika skäl. Jag är inte bekymrad över att Fylkingen har varken för få eller för många medlemmar, däremot är jag mycket bekymrad att de sökande väljs in eller avvisas på fel grunder.

Men du har rätt i att det är (åtminstone) två olika saker; den andra är att tröskeln i min åsikt också är för hög utan någon egentlig anledning och därför får extra stora onödiga effekter i kombination med att invalskriterierna i praktiken varit felaktiga. Jag kan inte tro att någon enda av de som fick mer än 50 men mindre än 67% av rösterna skulle ha utgjort något problem för föreningen! Tvärtom är jag säker på att många skulle vart en stor tillgång!

Man kan ju också fråga på omvänt sätt:

Finns det risk att Fylkingen kan få för många medlemmar? Jag har inte hört någon som tror det i dagsläget, trots Sachikos fundering om att man kan behöva diskutera hur vi ska klara av många fler medlemmar. Jag har svårt att tänka mig att denna stadgeändring skulle leda till någon folkstorm!

Det har hänt att styrelsen varit bekymrad för att 1. verksamheten skulle domineras för mycket av enskilda medlemmar; 2. Salen bokas för mycket av enskilda medlemmar; 3. Lokalerna slits av alltför många eller stora arrangemang. Dessa farhågor har lett till åtgärder för att få det att flyta, och sådana har styrelsen redan tagit ibland: begränsningen i antalet arr. en person bör göra per säsong, antal dagar i sträck per bokning, antal tillåtna stora fester och antal arr. per vecka t.ex. Sånt måste inte nödvändigtvis stadgarna befatta sig med, det är flexibla och kanske tillfälliga styrmedel och handlar också bl.a. om hur mycket personal vi har råd med för att klara medlemmarnas aktivitetstryck.

om motiveringen till ändringen låg i att det har blivit färre antal nya medlemmar som valts in under senare år, eller om den baserades på målet att skapa ökning av antalet invalda i takt med antal sökande så att en viss proportion hålls intakt, hade jag lättare att förstå tankarna bakom detta förslag.

Jag tror man kan argumentera för att vi behöver fler som engagerar sig aktivt i föreningen, oavsett om det är för tillfället passiva medlemmar eller nya. Men jag tror inte det uppenbart har att göra direkt med hur många totalt antal medlemmar vi har.

men som jag förstår från johannes svar, är den viktiga frågan i denna stadgeändring inte om antalet av nya medlemmar i sig, utan ändringen syftar till försöket att skifta invalskriterier från godtycklig estetisk bedömning till bedömning som baseras på den sökandes relevans för föreningen. det är här jag har problem med förslaget. jag är inte lika övertygad om att stadgeändringen från kvalificerad majoritet till enkel majoritet är den bästa vägen att hantera det.

Jag tror redan jag sagt det, men en gång till då: Nej, en stadgeändring är i sig förstås bara papper. Men det är inte säkert allt behöver avspeglas i stadgarna. Det behövs BÅDE en sänkning av denna onödigt höga tröskel OCH en levande diskussion om kriterierna för inval.

för att uppnå det resultat som johannes vill ha, tycker jag att det är mer rimligt att diskutera om invalskriterier än att ändra på stadgan, åtminstone i detta stadium. om det visar sig efter diskussioner att vi kommer fram till att stadgeändringen på denna punkt är den mest lämpliga för att nå den önskade effekten, så är det först då man ska diskutera om ändringen i stadgan, anser jag. observera också att vi inte ens har diskuterat om de för johannes prioriterade invalskriterierna är något som alla är överens om eller något som alla har givit tid att fundera på. t.ex. hur bedömer man "relevans" för föreningen?

SH, jag tror du är onödigt försiktig. Observera dels att en stadgeförändring måste beslutas på TVÅ möten, det finns alltså inbyggt extra tid för att genomföra en diskussion. Dessutom kanske det kan gå lika bra att komma med ett konkret förslag som ett sätt att starta en diskussion. Det var också bl.a. meningen. Varje diskussion om förändring måste börja på nåt sätt, och ett konkret förslag tycker jag med denna diskussion som bevis har visat sig vara ett utmärkt sätt. Jag har dock sett brist på konkreta alternativa förslag än så länge, så jag har redan formulerat egna som resultat av denna diskussion. Se nedan en preliminär sammanfattning som jag troligen kommer föreslå imorgon – inte för ett beslut eftersom det inte går att komma med nya förslag som inte skickats ut, utan som ett underlag till styrelsen för ett nytt förslag till årsmötet.

“Relevansen för föreningen” finns, som jag också redan skrivit, tydligt angiven i stadgarna, jag syftar på:

§ 2. Föreningens ändamål är att främja det radikala och experimentella konstnärliga arbetet samt medlemmarnas intressen, såväl konstnärliga som sociala och ekonomiska.
§ 3. Som medlem kan inväljas svensk eller utlänning som visat intresse för Fylkingen och vill verka för dess syften.

Jag har inte sett förslag på någon annan formulering, men stadgarna tvingar oss ju att diskutera föreningens målsättning varje år på höstmötet (i detta fall ajournerat). Trots detta har inget alternativ framkommit på många år, och jag tycker själv inte någon förändring av detta behövs. Om du tycker det borde diskuteras är jag hemskt intresserad av att se din åsikt, eller motivation för att frågan skulle vara kontroversiell i föreningen?

varför då börja i slutändan med ändring i stadgan när man kan diskutera saken först ?

Det är ju precis det vi ska göra i morgon, i tur och ordning.

som genom denna gruppmejl som en gång skapades av johannes själv och som når bredare läsekrets av medlemmar än t.o.m antalet medlemmar närvarande vid årsmöte.

Är det inte det vi gör?

det är också så att vi genom diskussioner kanske kommer fram till andra lösningar. t.ex. kan jag tänka mig ett konkret förslag, att sätta upp en sida för de ansökande på nätet med lösenord för medlemmarna så att sidan hålls enbart för internt bruk, där medlem kan skriva in rekommendationer för av denne önskad ny medlem, och med länk till ansökandes verk, så att de övriga medlemmarna kan sitta hemma i lugn och ro att fundera på varje ansökanden innan man kommer till mötet och röstar....

Det är absolut en idé att fundera på. Nu skickas ju alla ansökningar utom arbetsprover ut till alla medlemmar tillsammans med kallelsen. Som en sparåtgärd har vi behövt gå över till digitala utskick så långt som möjligt. I dagens digitala ålder kan förstås åtminstone delar av ansökan presenteras på en internweb. Johan Lindvall har föreslagit en hel del sådana digitaliseringar av interna informationsflöden (en hel del är ju redan påbörjat), och han och andra vet nog bättre än jag hur detta ska kunna göras på mest praktiskt sätt.

JH:

(...) i många föreningar är det styrelsen som bedömer de nya medlemsansökningarna. Så är det i FST och SEAMS t.ex och kan ju vara en möjlig lösning även för Fylkingen.

Det har jag också tänkt på och har egentligen inget emot, speciellt som invalsprocessen tar väldigt mycket tid på medlemsmötena och man kan undra hur viktigt det är att spendera all denna tid som kunde ägnas åt att diskutera föreningens verksamhet istället. Vid nån punkt blir det rätt opraktiskt. Visserligen är det naturligen så att de flesta som kommer på mötena också är de mest aktiva och som därför borde vara de rätta att bedöma vilka som är relevanta för föreningen eller inte. Men kanske går det lika bra med att styrelsen delegeras detta ansvar, som så mycket annat? Att det funkar med medlemsmötena beror mest på att föreningen fortfarande är relativt liten, liksom antalet ansökningar tillräckligt få. Men kanske vissa helt enkelt inte väljs in pga trötthet. Jag har faktiskt intrycket att vissa ibland inte väljs in helt enkelt för att medlemmarna inte hunnit sätta sig in i vem det är och därför röstar emot “för säkerhets skull”. Eller?

Jag tror inte att majoriteten av oss Fylkingen-medlemmar är så engagerade i ansökningarna som kommer in så att Sachikos förslag, att vi självmant skulle granska ansökningar via internet, skulle säkra en demokratisk invalsprocess.

Jag tycker det är svårt att bedöma, men samtidigt kan man inte tvinga folk att vara aktiva och engagerade. Demokratin faller ju i händerna på den som engagerar sig, så det gäller att dessa känner ansvar för de som inte gör det.

En variant man kan tänka sig kan ju vara att styrelsen utlyser en invalsperiod efter sista ansökningsdatum, där ansökningarna presenteras på internwebben och medlemmarna kan komma med synpunkter inför det styrelsemöte där inval ska ske.

En sorts mellanvariant kan ju också vara att styrelsen till medlemsmötena (efter en dylik webpresentationsperiod) har skyldighet att komma med ett yrkande till mötet om vem de anser ska väljas in, varpå en diskussion kan uppstå på mötet om någon begär den. Presentationen av ansökningarna förmodas därmed ha skett innan mötet, så att inte tid upptas med det på själva mötet.

De här idéerna vore roligt att höra åsikter om.

Jag brukar själv vara mycket generös när det gäller inval av nya medlemmar i vilken förenings det än gäller. Jag tror att ju fler man är desto fler eldsjälar får man med sig. Och det är det Fylkingen och alla andra ideella föreningar behöver för att fungera. Eldsjälar som engagerar sig och utvecklar verksamheten.

Det är bara att skriva under, JH!

Är det verkligen ett problem för Fylkingen att det kommer in medlemmar som bara utnyttjar stället? I så fall tycker jag att det är vettigare att styrelsen eller programgruppen måste godkänna medlemsproduktionerna.

Jag tycker inte det är ett generellt problem. Det har då och då varit smärre problem med enskilda medlemsbokningar, t.ex. om de inte är “i Fylkingen-anda” som Checklistan föreskriver, eller om de tenderar mer till kommersiell fest e.d. Men det är enskildheter som reglerar sig genom diskussion och överenskommelser i godo.

MA:

Jo jag ser nu att vi inte har en paragraf för motioner och förslag på ordinarie årsmöte vilket enligt min erfarenhet av föreningsliv det brukar finnas.

Det har du rätt i och det borde vi kanske ha. Det innebär i så fall att kallelse måste komma i ännu bättre tid för att styrelsen ska hinna skicka ut motionerna, ev. med ett eget yrkande. Eller att man först skickar ut en “kallelse” för motioner, t.ex. minst 4 veckor innan möte, och sen möteskallelsen med motioner och yrkanden 2 veckor innan. Det kan vara en bra idé att styrelsen ges i uppdrag att titta på andras stadgar och formulera en som pasar Fylkingen.

Dessutom ska ändring av stadgar och föreningens upplösning ske på två följande sammanträden. Tolkningen är väl i så fall att dessa två punkter ENDAST kan ske på extra sammanträden.

Nej, bara de är påföljande, t.ex. på årsmöte och sen på höstmöte, om inget allmänt medlemsmöte äger rum mellan.

Dock finns inget hinder vad jag kan förstå att föreslå röstning på viktiga saker som stadgeförslag under " av mötet väckta frågor ".

Jo. Förutom att det är kutym att inga beslut får tas på en sådan “övriga frågor”-punkt, står det med goda skäl i våra stadgar att det måste stå med i kallelsen: § 15. (...) För ändring av stadgarna eller föreningens upplösning krävs dessutom beslut av två på varandra följande sammanträden. Till sådana sammanträden, liksom till årsmöte och höststämma, skall kallelse med angivande av ärenden tillställas medlemmarna senast en vecka före sammanträdesdagen.

Formellt sett vore det bättre att ha en punkt för motioner och förslag separat på ordinarie årsmöte tycker jag.

En bra idé.

Undrar hur det nu blir med stadgeändringförslag den 10:e januari Johannes ? Som jag uppfattar det har du ändrat din uppfattning om fullmakt och kanske/troligen på en punkt i den andra stadgan. Det blir lite underligt om det finns stadgeändringsförslag utan att förslagsställaren tror på detta fullt ut...

Just det. Jag tar det sist i detta mail.

LB:

- Håller med Johannes att invalsproceduren är lång och plågsam och att vi behöver göra något åt den. Tycker Sachikos idé är bra att lägga upp insökningsexemplen på webben så vi själv kan lyssna/se/läsa. Delen med att medlemmar för talan för eller mot sökanden är också en klibbig affär. Blir ofta lite olustigt och nästan lite förolämpande mot vissa som har sökt. Så den delen kan vi i min mening gärna skippa.

Just det. Kanske idéerna ovan kan vara något att pröva.

- Inval kan vara 50/50 - men att bli utkickad bör nog vara kvar på 2/3 majoritet. Tycker inte att det skall gå via styrelsen. Bättre att medlemmarna får engagera sig.

Håller nog med.

- Handledning hur man sätter ihop en bra text och reklam är nog en bättre väg att gå än förbud. Vi kan nog alla behöva lite hjälp på den sidan :-)

Här vet jag inte riktigt vad du syftar på. Ansökningarna? Vilket förbud?

SAMMANFATTNING

Som jag antytt ovan kommer, som det verkar nu, följande att hända imorrn kväll:
- Förslag finns på 3 stadgeändringar signerade av mig.
- Inget av dessa förslag, bl.a. tack vare denna intressanta diskussion, står jag längre för.
- Därför finns ingen mig veterligen som yrkar på förslagen.
- Förutsatt att inte diskussionen tar en oväntad vändning kommer de därför att röstas ner.
- Däremot finns många goda idéer att göra förbättrade stadgeändringsförslag. Jag hoppas att mötet kan ta en god diskussion utmynnande i att ge styrelsen i uppdrag att föreslå nya förslag till årsmötet. Här är min idé om hur de kanske kan se ut:

RÅDANDE:
§ 4. Medlemskap ansökes skriftligen hos styrelsen vilken har att framlägga ärendet för beslut på föreningens årsmöte eller höststämma. För att medlemsansökan skall kunna behandlas fordras att den inges före den 15 februari respektive 15 september.
ÄNDRINGSFÖRSLAG:
§ 4. Medlemskap ansökes skriftligen hos styrelsen vilken har att framlägga ärendet för föreningen senast två veckor innan föreningens årsmöte eller höststämma. Styrelsen skall komma med ett yrkande inför beslut på dessa möten. För att medlemsansökan skall kunna behandlas fordras att den inges före den 15 februari respektive 15 september.

[§ 9. rättelse av grammatikfel]

RÅDANDE:
§ 11. Föreningen sammanträder på kallelse av ordföranden. Under mars månad skall föreningen sammanträda till årsmöte, under oktober månad skall den sammanträda till höstmöte.
ÄNDRINGSFÖRSLAG:
§ 11. Föreningen sammanträder på kallelse av ordföranden. Under mars månad skall föreningen sammanträda till årsmöte, under oktober månad skall den sammanträda till höstmöte. Till dessa, liksom till extra medlemsmöte enligt § 14, skall kallelse med angivande av ärenden tillställas medlemmarna senast två veckor före sammanträdesdagen. Motioner skall vara inkomna till styrelsen senast fyra veckor innan sammanträde för ev. yttrande av styrelsen.

RÅDANDE:
§ 12. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1) val av ordförande för mötet,
2) val av sekreterare för mötet,
3) val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet,
4) styrelsens berättelse över senaste arbetsårs verksamhet och ekonomiska förvaltning,
5) revisorernas berättelse,
6) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,
7) val av föreningens ordförande,
8) val av styrelse,
9) val av två revisorer jämte suppleanter för dessa,
10) val av medlemmar i produktionsgruppen,
11) inval av nya medlemmar,
12) av mötet väckta frågor.
§ 13. vid höststämman skall följande ärenden behandlas:
1) val av ordförande för mötet,
2) val av sekreterare för mötet,
3) val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet,
4) föreningens verksamhet under det gångna året,
5) fastställande av årsavgift för nästkommande kalenderår,
6) föreningens målsättning,
7) val av valnämnd om tre ledamöter,
8) inval av nya medlemmar,
9) av mötet väckta frågor.
ÄNDRINGSFÖRSLAG:
§ 12. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1) val av ordförande för mötet,
2) val av sekreterare för mötet,
3) val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet,
4) styrelsens berättelse över senaste arbetsårs verksamhet och ekonomiska förvaltning,
5) revisorernas berättelse,
6) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,
7) val av föreningens ordförande,
8) val av styrelse,
9) val av två revisorer jämte suppleanter för dessa,
10) val av medlemmar i produktionsgruppen,
11) inval av nya medlemmar,
12) inkomna motioner,
13) av mötet väckta frågor.
§ 13. vid höststämman skall följande ärenden behandlas:
1) val av ordförande för mötet,
2) val av sekreterare för mötet,
3) val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet,
4) föreningens verksamhet under det gångna året,
5) fastställande av årsavgift för nästkommande kalenderår,
6) föreningens målsättning,
7) val av valnämnd om tre ledamöter,
8) inval av nya medlemmar,
9) inkomna motioner,
10) av mötet väckta frågor.

RÅDANDE:
§ 15. Föreningen är beslutsmässig då minst tio medlemmar är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet utom i följande fall, då 2/3 majoritet erfordras:
a) inval och uteslutning av medlem enligt ?§ 4 och 6,
b) ändring av föreningens stadgar,
c) föreningens upplösning eller trädande i likvidation.
För ändring av stadgarna eller föreningens upplösning krävs dessutom beslut av två på varandra följande sammanträden. Till sådana sammanträden, liksom till årsmöte och höststämma, skall kallelse med angivande av ärenden tillställas medlemmarna senast en vecka före sammanträdesdagen.
ÄNDRINGSFÖRSLAG:
§ 15. Föreningen är beslutsmässig då minst tio medlemmar är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet utom i följande fall, då 2/3 majoritet erfordras:
a) uteslutning av medlem enligt § 6,
b) ändring av föreningens stadgar,
c) föreningens upplösning eller trädande i likvidation.
För ändring av stadgarna eller föreningens upplösning krävs dessutom beslut av två på varandra följande sammanträden.

RÅDANDE:
§ 16. Röstberättigad är varje medlem, var med en röst. Röstningen är, såvitt mötet ej påyrkar annorlunda, öppen, utom beträffande val av ordförande, styrelse och medlemmar i produktionsgruppen samt inval och uteslutning av medlem, vilket sker genom sluten omröstning. Frånvarande kan utöva sin rösträtt genom fullmakt ställd till viss medlem. Ingen kan företräda mer än en frånvarande medlem.
ÄNDRINGSFÖRSLAG:
[Oförändrad, bara rättelse av tryckfel.]

Jag hoppas vi ses imorgon måndag kl 19 för konstruktiva diskussioner och trevligt häng allihop!
Bästa hälsningar,

-------------------------
Johannes Bergmark, styrelseledamot


Kontakt.
TEXTER I OCH OM FYLKINGEN 2001-2011
Välkommensidan.
Denna sida ny den 30 december 2012.